Při úklidu: Bezpečnostní opatření a další rady

Termín vašeho úklidu se nezadržitelně blíží. Všechno je již připravené a nezbývá už nic jiného než úspěšně uskutečnit akci. Aby všechna překvapení, která při úklidu zažijete, byla jen příjemná, připravte se předem na potíže, které mohou nastat. Prostudujte si Organizační a bezpečnostní pokyny, které můžete stáhnout v sekci Ke stažení.

Organizační a bezpečnostní pokyny

Úkoly místního organizátora

Před akcí zkontroluje, že má

 • Pracovní rukavice a pytle pro všechny přihlášené dobrovolníky (případně je s nimi domluven na jiném způsobu zajištění úklidových pomůcek)
 • Lékárničku (postačí autolékárnička) pro případ nutnosti ošetření zranění
 • Pevnou izolepu a/nebo provázek pro zalepení či zavázání plných pytlů a případné zalepení pytlů roztržených ostrým odpadem
 • Reflexní vesty pro všechny dobrovolníky v případě, že bude úklid probíhat v blízkosti komunikací.
 • Zajištěný odvoz pytlů nebo kontejner

Na začátku a v průběhu akce

 • Seznámí dobrovolníky s bezpečnostními pravidly při nakládání s odpady - před započetím prací dobrovolníkům přečte "Pravidla bezpečnosti práce" (viz Příloha č. 1).
 • Rozdá dobrovolníkům pracovní pomůcky (pytle, rukavice), přednostně těm, kteří se řádně zaregistrovali.
 • Při práci v blízkosti komunikací zajistí, aby dobrovolníci měli oblečeny reflexní vesty.
 • V případě nálezu nebezpečného odpadu - azbestu (viz Příloha č. 2), nádob s nebezpečnými látkami, uhynulých zvířat apod. zajistí, aby s těmito odpady nebylo manipulováno, a odešle hlášení o nálezu nebezpečného odpadu do systému ZmapujTo.cz. Zaslaná hlášení oznámíme příslušnému úřadu a vyzveme jej k odborné likvidaci.
 • V případě nálezu injekčních jehel nebo munice zajistí, aby s nimi nebylo manipulováno, a okamžitě vyrozumí Městskou policii nebo Policii ČR (156, 158).
 • V případě nálezu tlakových nádob zajistí, aby s nimi nebylo manipulováno, a okamžitě vyrozumí Hasičský záchranný sbor (150).
 • V případě nálezu cenných věcí (mobilní telefony, starožitnosti, apod.) má nálezce povinnosti oznámit nález místně příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu.
 • Po dobu akce je vybaven lékárničkou první pomoci (postačí autolékárnička), lahví s vodou, reflexní vestou, mobilním telefonem, příp. fotoaparátem.
 • V průběhu akce pořizuje fotodokumentaci. Zaznamenává si počet naplněných pytlů se směsným odpadem a s tříděným odpadem.

Po akci

 • Poděkuje dobrovolníkům, a pokud je tak naplánováno, společně se odmění doprovodným programem.
 • Připomene dobrovolníkům, aby mapovali i v budoucnu černé skládky pomocí aplikace ZmapujTo.cz.
 • Odešle report o proběhlé akci prostřednictvím administrace úklidové akce (počet účastníků, množství sesbíraných odpadů, krátký popis akce, postřehy, náměty apod.), přiloží foto týmu, případně odkaz na další fotodokumentaci.
Příloha č. 1: Pravidla bezpečnosti práce

Místní organizátor je povinen své dobrovolníky před započetím úklidu seznámit s bezpečností práce. Následující body přečte svým dobrovolníkům a v průběhu akce kontroluje jejich dodržování. Dobrovolníci svou účastí na úklidové akci vyjadřují souhlas s následujícími pravidly.
 1. Veškeré práce budu provádět podle pokynů místního organizátora akce, jenž stanoví bezpečný způsob rozebrání skládky, tak aby např. nedošlo k sesutí skládky a zavalení dobrovolníků.
 2. Rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za bezpečnost svých dětí.
 3. Jakékoliv zranění v průběhu akce neprodleně ohlásím místnímu organizátorovi a nechám ošetřit.
 4. Při práci budu používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, vhodnou/pevnou obuv, v případě potřeby ochranné brýle, čepici).
 5. V případě nálezu jehel, případně munice se jich vůbec nedotýkám a okamžitě informuji místního organizátora, jenž vyrozumí Městskou policii nebo Policii ČR.
 6. V případě nálezu tlakových nádob, nádob se stlačeným plynem, se nálezu nedotýkám, informuji místního organizátora, jenž uvědomí hasičskou záchrannou službu.
 7. Při nálezu azbestového materiálu, kanystrů s nebezpečnými látkami nebo uhynulých zvířat se jich dále nedotýkám a nijak s nimi nemanipuluji, informuji místního organizátora, který o nálezu nebezpečného odpadu odešle hlášení prostřednictvím ZmapujTo.cz.
 8. Při manipulaci s rozměrným odpadem a při používání jakýchkoliv nástrojů mám na paměti svou vlastní bezpečnost a především bezpečnost dobrovolníků ve svém okolí.
 9. Nevstupuji do žádných prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či utonutí, nevstupuji do objektů určených k demolici apod.
 10. Při pohybu na silnici či v blízkosti železnice budu dbát zvýšené opatrnosti a budu používat reflexní vestu.
Příloha č. 2: Jak se pozná azbest?

Azbest (dříve psáno asbest, česky osinek) je světlý až tmavozelený minerál ze skupiny křemičitanů. Typickou vlastností pro azbest je jeho sklon vytvářet dlouhé tenké vláknité struktury, které mají tendenci se odštěpovat po délce. Azbest se dříve využíval jako protihořlavý materiál. Poté, co byly zjištěny jeho karcinogenní vlastnosti, se od tohoto využití upustilo.

Azbest můžete najít v nejrůznějších stavebních materiálech, od střešních krytin (tzv. eternit), přes potrubí kanalizačních stoupaček, opláštění vzduchotechnických rozvodů, až po volně stojící zástěny ke kamnům nebo jako podložky pod starými elektrickými vypínači. Z azbestu můžou být izolační nástřiky na stěnách nebo mezi zdmi a obložením budov.Více zde:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Azbest
http://arnika.org/azbest

Sledujte naše novinky na webu nebo na Facebooku a nic vám neunikne.


 

Hlavní partner akce

Partneři akce


Dále nás podporují


Při poskytování služeb nám pomáhají technická Cookies a Local Storage. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Cookies můžete vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.
Nicméně pokud tak učiníte, některé služby a funkce tohoto webu nemusí správně fungovat.
Více informací o ochraně osobních údajů a jejich používání
Copyright Ⓒ 2014-2023 | Miroslav Kubásek, Ukliďme Česko z.s.